Služby

 

Vytriedenie registratúrnych záznamov pre následné vyradenie v prípade, že sa jedná o registratúrne záznamy bez hodnoty znaku „A“, po lehote uloženia, pretriedenie a systematické uloženie registratúrnych záznamov bez hodnoty znaku „A“ s dlhodobou úložnou lehotou…..

Kompletná príprava písomností so znakom hodnoty „A“ tzv. A minimum a ich uloženie v zmysle zákona o archívoch a registratúrach do archivačných škatúľ pre ich následné odovzdanie do príslušného štátneho archívu Ministerstva vnútra SR.

Prevzatie registratúrnych záznamov do dlhodobej úschovy našou spoločnosťou, ktorá bude počas zákonnej lehoty uloženia registratúrne záznamy v zmysle smerníc platných pre archiváciu triediť, vyraďovať po lehote uloženia a naďalej uschovávať a vykonávať pre oprávnené fyzické a právnické osoby výpisy pre dôchodkové a iné úradné účely.

Poskytnutie vyraďovacieho poriadku, registratúrneho plánu, registratúrneho poriadku a ďalších podkladov potrebných pre riadne uloženie agendy, správa (uchovávanie) živej registratúry aj v elektronickej podobe.

Cenník našich služieb vám poskytneme na požiadanie.